EN RU

                          Korupcijos prevencijos programos įgyvendinimo planas

 

1. TIKSLAS. VšĮ Kėdainių ligoninėje taikyti sveikatos sistemoje galiojančius bendrus elgesio standartus.

1.1. UŽDAVINYS. Tobulinti įstaigos antikorupcinę aplinką ir valdyti interesų konfliktus.

Eil.

Nr.

Priemonės

Vykdytojai

Įgyvendinimo terminas

1.1.1

Supažindinti ligoninės darbuotojus, turinčius atlikti privačių interesų deklaracijas su deklaracijos formos pasikeitimu. Informuoti dėl naujos deklaracijos pateikimo.

Direktorius

Įgaliotas asmuo

Iki 2021-03-01

1.1.2

Vesti kontrolę dėl naujos privačių interesų deklaracijos formos pildymo, tikslinimo bei papildymo

Įgaliotas asmuo

Iki 2021-03-01

1.1.3

Esant reikalui, atnaujinti ir pasitvirtinti ligoninės darbuotojų pareigybių sąrašą, kurie privalo deklaruoti privačius interesus.

Direktorius

Įgaliotas asmuo

Iki kiekvienų metų IV ketv.

1.1.4

Skelbti parengtą ir direktoriaus įsakymu patvirtintą VšĮ Kėdainių ligoninės darbuotojų elgesio kodeksą įstaigos padaliniuose bei internetinėje svetainėje.

Įgaliotas asmuo

2021m. III ketv.

1.1.5

Kasmet teikti taisyklių taikymo rezultatus, apibendrintus skundus dėl darbuotojų etikos taisyklių pažeidimo, etikso taisyklių nuostatų laikymosi kontrolės, etikos komisijos posėdžiuose priimtus sprendimus.

Direktorius

Įgaliotas asmuo

Etikos komisija

Kiekvienų metų I ketvirtis

1.1.6

Parengti dovanų, taip pat reprezentacijai skirtų dovanų perdavimo, vertinimo, registravimo, saugojimo ir eksponavimo tvarkos aprašą pagal LR specialiųjų tyrimų tarnybos rekomendacijas.

Įgaliotas asmuo

2021 m. I ketv.

2. TIKSLAS. Didinti visuomenės antikorupcinį sąmoningumą, netoleranciją korupcijai ir skatinti sveikatos sistemos sektorių veikti skaidriai ir sąžiningai, netoleruojant korupcijos ar kito nesąžiningo elgesio.

2.1. UŽDAVINYS. Didinti ligoninės viešumą ir atskaitingumą visuomenei.

2.1.1

Esant galimybei organizuoti ASPĮ ir pacientams atstovaujančių organizacijų diskusiją apie pagarbos, pasitikėjimo ir atsakomybės ugdymą tarp medikų ir pacientų,

Ligoninės administracija

Įgaliotas asmuo

Kasmet

2.1.2

Vykdyti pacientų apklausas apie pacientų pasitenkinimo teikiamomis ligoninės paslaugomis lygį ir įstaigos internetinėje svetainėje viešinti apibendrintus pacientų apklausų rezultatus.

Įgalioti asmenys

Ne mažiau kaip kartą per metus

2.1.3

Viešinti informaciją apie nemokamas ( apmokamas Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis ) asmens sveikatos priežiūros paslaugas ligoninės padaliniuose bei internetinėje svetainėje.

Ligoninės administracija

Įgaliotas asmuo

Nuolat

2.1.4

Ligoninės internetinėje svetainėje skelbti informaciją apie pacientų teises ir pareigas.

Įgaliotas asmuo

Nuolat

2.1.5

Pacientų, užsiregistravusių ASPĮ specialistus per IPR IS, skaičiaus didinimas.

Ligoninė

Nuolat

2.1.6

Tobulinti asmenų registravimo į ASPĮ paslaugų laukimo eiles valdymo reglamentavimą.

Ligoninė

2021 m. II ketv.

3. TIKSLAS. Siekti, kad viešojo sektoriaus subjektai ne tik formaliai įgyvendintų priskirtas korupcijos prevencijos priemones, tačiau ir imtųsi aktyvių veiksmų bei atvertų duomenis, kad visuomenė ir kiti asmenys turėtų galimybę sužinoti viešojo sektoriaus subjektų veiklą kuriant korupcijai atsparią aplinką, rodant, kad jie netoleruoja korupcijos, yra aktyvūs antikorupcijos srityje, kuria korupcijai atsparią aplinką, yra skaidrūs ir atviri savo darbuotojams bei visuomenei.

3.1 UŽDAVINYS. Gerinti administracinių ir viešųjų paslaugų kokybę, didinti sprendimų ir procedūrų skaidrumą.

3.1.1

Pildyti informaciją apie pacientams suteiktas mokamas paslaugas statistinėse formose Nr. 066-a-LK „ Stacionare gydomo asmens statistinė kortelė “ ir 025/a-LK „ Asmens ambulatorinio gydymo statistinė kortelė “.

Ligoninė

Nuolat

3.1.2

Ligoninėje sukurti ir taikyti įstaigos paramos gavimo ir teikimo apskaitos ir viešinimo sistemą pagal Ministerijos nustatytą tvarką, patvirtintą LR sveikatos apsaugos ministro 2020m. Rugsėjo 4d.įsakymu Nr. V-1985 „ Dėl rekomendacijų dėl asmens priežiūros įstaigų paramos gavimo ir teikimo apskaitos ir viešinimo sistemos taikymo. “

Įgalioti asmenys

Nuolat

3.1.3

Mokymai korupcijos prevencijos klausimais, padedant formuoti korupcijai atsparią aplinką.

Įgalioti asmenys

Bent kartą metuose

4. TIKSLAS. Siekti skaidrumo, efektyvumo sveikatos sistemos įstaigų viešųjų pirkimų srityje bei užtikrinti pagrindinį viešųjų pirkimų tikslą – racionaliai naudoti skirtas lėšas.

4.1. UŽDAVINYS. Viešųjų pirkimų skaidrinimas.

4.1.1

Atlikti savo vykdomų pirkimų stebėseną pagal nurodytus Viešųjų pirkimų tarnybos rekomenduojamus pirkimų vertinimo rodiklius, juos adaptuoti ir ne mažiau kaip keturis rodiklius paviešinti savo interneto svetainėje vadovaujantis LR sveikatos apsaugos ministro 2020 m. liepos 14 d. įsakymu Nr. V-1651 „ Dėl pirkimų vykdytojų sveikatos priežiūros sistemoje viešųjų pirkimų vertinimų rodiklių paviešinimo “.

Įgalioti asmenys

2021 m. I / II ketvirtis

4.1.2

Atlikti LR sveikatos apsaugos ministro 2020 m. liepos 14d. Įsakymo Nr. V-1651 „ Dėl pirkimų vykdytojų sveikatos priežiūros sistemoje viešųjų pirkimų vertinimo rodiklių paviešinimo “ 1.1.1-1.1.4 papunkčiuose nurodytos užpildytose formose pateiktos informacijos analizę ir išvadas bei siūlymus dėl pirkimų stebėsenos rodiklių tobulinimo, korupcijos prevencijos veiklos skaidrumo didinimo pateikti įstaigos vadovui ar jo įgaliotam asmeniui ne rečiau kaip du kartus per kalendorinius metus.

Įgalioti asmenys

Nuolat

4.1.3

Didinti vaistų standartizuotų pirkimų procentinę dalį per CPO elektroninį katalogą.

Ligoninė

Nuolat

4.1.4

Konsoliduotų viešųjų pirkimų vykdymas.

Ligoninė

Nuolat