VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS KĖDAINIŲ LIGONINĖS PATIKĖJIMO TEISE PAGAL TURTO PATIKĖJIMO SUTARTIS VALDOMŲ PATALPŲ NUOMOS KONKURSO SĄLYGOS

Viešoji įstaiga Kėdainių ligoninė, įstaigos kodas 191045561, esanti Budrio g. 5, Kėdainiuose, išnuomoja konkurso būdu:

Bendrojo ploto patalpas (indeksai 1-23 – 1-31 pastate, plane pažymėtame 2D2p, unikalus numeris 5396-6000-7021, Kėdainių m., Budrio g. 5, vaistinės veiklai vykdyti. Patalpų plotas 71,93 kv. m.; pradinė 1 kv. m. patalpos nuomos kaina – 63,64 Eur per mėn., nuomos laikotarpis – 10 (dešimt) metų, papildomai kas mėnesį mokant už komunalines paslaugas. Patalpų nuomos pradžia – 2021-12-01.

Negyvenamųjų patalpų nuomos konkurso dalyviai, norintys dalyvauti turto nuomos konkurse, arba jų atstovai, pasiūlymus pateikia užklijuotame voke iki 2021 m. lapkričio 19 d. 10.00 val., adresu Budrio g. 5, Kėdainiai 403 kab., Zitai Morkeliūnienei. Kartu su voku pateikiamas banko išduotas kvitas, kuriame pažymėta, kad konkurso dalyvis į Nuomotojo skelbime nurodytą banko sąskaitą sumokėjo pradinį įnašą, lygų paskelbtam 3 mėnesių pradiniam nuompinigių dydžiui, su nurodyta paskirtimi ,,Turto nuomos konkursui”. Kėdainių ligoninės rekvizitai: įmonės kodas 191045561, sąskaita LT894010041900040018, AB Luminor bankas. Pradinis įnašas bus įskaitomas į nuomos kainą. Nelaimėjusiems konkurso šis pradinis įnašas bus grąžintas.

Ant voko turi būti užrašyta ,,Turto nuomos konkursui”. Negyvenamųjų patalpų nuoma, Kėdainiai, Budrio g. 5. Neatplėšti iki 2021 m. lapkričio 19 d. 10.00 val. Voke turi būti pateikta:

  1. Paraiška, kurioje nurodoma konkurso dalyvio ar jo įgalioto asmens vardas, pavardė ir gyvenamosios vietos adresas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas (fiziniams asmenims), arba asmens teisinė forma, pavadinimas, kodas ir buveinės adresas, steigimo dokumentų kopijos, telefono numeris, elektroninio pašto adresas (juridiniams asmenis), pasiūlymas, kuriame nurodomas siūlomas konkretus nuompinigių dydis eurais per mėnesį už visą nuomojamą turtą, konkurso dalyvio sąskaitos, į kurią reikia pervesti grąžinamą pradinį įnašą, rekvizitai;

  2. nustatyta tvarka patvirtintas įgaliojimas, jeigu konkurso dalyviui konkurse atstovauja įgaliotas asmuo;

  3. paaiškinimas, kokiam tikslui konkurso dalyvis naudos nuomojamą turtą/ dokumentai, patvirtinantys, kad konkurso dalyvio veikla atitinka viešo turto nuomos konkurso sąlygose nustatyto pobūdžio veiklą.

Dokumentai turi būti pasirašyti įmonės vadovo ar jo įgalioto atstovo.

Nuomojamas patalpas galima apžiūrėti iki 2021 m. lapkričio 17 d. nuo 9.00 iki 12.00 val.

Konkursas laikomas įvykusiu, jeigu jame dalyvauja nors vienas Konkurso dalyvis. Jeigu dalyvauti patalpų nuomos Konkurse neužsiregistravo nė vienas dalyvis, Konkursas laikomas neįvykusiu.
Papildoma informacija apie išnuomojamą turtą teikiama adresu Budrio g. 5, Kėdainiai, tel. (8 347) 67101, (8 347) 67109, el. paštu: vpirkimai@kedligonine.lt