Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos tabako kontrolės įstatymo 19 straipsniu ir VšĮ Kėdainių ligoninės 2018 m. spalio 12 d.  direktoriaus įsakymu Nr. D1-105 (18) Vidaus tvarkos taisyklių V skyriaus 72 punkto 72.3. papunkčiu:

 

 

„DRAUDŽIAMA RŪKYTI (VARTOTI TABAKO GAMINIUS) LIGONINĖJE IR JOS TERITORIJOJE”