EN RU

VšĮ KĖDAINIŲ LIGONINĖS KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMA

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

Korupcija – valstybės tarnautojo ar jam prilyginto asmens tiesioginis ar netiesioginis siekimas, reikalavimas arba priėmimas turtinės ar kitokios asmeninės naudos (dovanos, paslaugos, pažado, privilegijos) sau ar kitam asmeniui už atlikimą arba neatlikimą veiksmų pagal einamas pareigas, taip pat valstybės tarnautojo ar jam prilyginto asmens veiksmai arba neveikimas siekiant, reikalaujant turtinės ar kitokios asmeninės naudos sau arba kitam asmeniui ar šią naudą priimant, taip pat tiesioginis ar netiesioginis siūlymas ar suteikimas valstybės tarnautojui, jam prilygintam asmeniui turtinės ar kitokios asmeninės naudos (dovanos, paslaugos, pažado, privilegijos) už atlikimą arba neatlikimą veiksmų pagal valstybės tarnautojo ar jam prilyginto asmens einamas pareigas, taip pat tarpininkavimas darant šioje dalyje nurodytas veikas.

Korupcinio pobūdžio nusikalstamos veikos – kyšininkavimas, tarpininko kyšininkavimas, papirkimas, kitos nusikalstamos veikos, jeigu jos padarytos viešojo administravimo sektoriuje arba teikiant viešąsias paslaugas siekiant sau ar kitiems asmenims naudos: piktnaudžiavimas tarnybine padėtimi arba įgaliojimų viršijimas, piktnaudžiavimas oficialiais įgaliojimais, dokumentų ar matavimo priemonių suklastojimas, sukčiavimas, turto pasisavinimas ar iššvaistymas, tarnybos paslapties atskleidimas, komercinės paslapties atskleidimas, neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ar turtą pateikimas, nusikalstamu būdu įgytų pinigų ar turto legalizavimas, kišimasis į valstybės tarnautojo ar viešojo administravimo funkcijas atliekančio asmens veiklą ar kitos nusikalstamos veikos, kai tokių veikų padarymu siekiama ar reikalaujama kyšio, papirkimo arba nuslėpti ar užmaskuoti kyšininkavimą ar papirkimą.

Programos misija – šalinti prielaidas Privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšų neteisėtam, nepagrįstam panaudojimui bei korupcijai VšĮ Kėdainių ligoninėje atsirasti ir plisti, kontroliuoti ir siekti, kad visos lėšos, skiriamos sveikatos apsaugai, būtų panaudojamos kokybiškoms sveikatos priežiūros paslaugoms, pacientų teisėms ir laisvėms užtikrinti.

1. Bendrieji tikslai:

1.1.Korupcijos prevencijos VšĮ Kėdainių ligoninės programos tikslas – kryptingos korupcijos prevencijos politikos vykdymas, skaidresnės, veiksmingesnės ir viešesnės VšĮ Kėdainių ligoninės darbuotojų veiklos užtikrinimas;

1.2. Korupcijos prielaidų išaiškinimas ir šalinimas, nes programa pagrįsta korupcijos prevencijos principais, bendradarbiavimu su visuomene. jos švietimu ir parama bei teisės pažeidimų tyrimu.

1.3. Neišvengiamos atsakomybės už neteisėtus veiksmus principo įgyvendinimas;

1.4. Programoje numatytas priemones sieti su socialinių problemų sprendimu ir visuomenės apsauga nuo esamų ir atsirandančių korupcijos prielaidų sveikatos apsaugos srityje. Visokeriopai ginti visuotinai pripažįstamas žmogaus, kaip paciento, teises ir laisves, sveikatos sistemos darbuotojų teises bei laisves ir nepažeisti nekaltumo prezumpcijos.

2. Pagrindiniai korupcijos prevencijos uždaviniai yra šie:

2.1. Atskleisti korupcijos priežastis, sąlygas ir jas šalinti;

2.2. Atgrasinti asmenis nuo korupcinių nusikaltimų darymo;

2.3. Užtikrinti realų ir veiksmingą korupcijos prevencijos teisinį reguliavimą;

2.4. Teisinėmis, organizacinėmis, ekonominėmis ir socialinėmis priemonėmis sukurti tinkamą ir veiksmingą korupcijos prevencijos organizavimo, įgyvendinimo, priežiūros ir kontrolės mechanizmą;

2.5. Įtraukti į korupcijos prevenciją gyventojus, visuomenines organizacijas;

2.6. Skatinti skaidrų ir atvirą viešųjų paslaugų teikimą.

3. Korupcijos prevencija įgyvendinama vadovaujantis šiais principais:

3.1. Teisėtumo – korupcijos prevencijos priemonės įgyvendinamos laikantis Lietuvos Respublikos Konstitucijos, įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimų bei užtikrinant pagrindinių asmens teisių ir laisvių apsaugą;

3.2. Visuotinio privalomumo – korupcijos prevencijos subjektais gali būti visi asmenys;

3.3. Sąveikos – korupcijos prevencijos priemonių veiksmingumas užtikrinamas derinant visų korupcijos prevencijos subjektų veiksmus, keičiantis subjektams reikalinga informacija ir teikiant vienas kitam kitokią pagalbą;

3.4. Pastovumo – korupcijos prevencijos priemonių veiksmingumo užtikrinimas nuolat tikrinant ir peržiūrint korupcijos prevencijos priemonių įgyvendinimo rezultatus bei teikiant pasiūlymus dėl atitinkamų priemonių veiksmingumo didinimo institucijai, kuri pagal savo kompetenciją įgaliota įgyvendinti tokius pasiūlymus.

II SKYRIUS

KORUPCIJOS VšĮ KĖDAINIŲ LIGONINĖJE PRIELAIDŲ ANALIZĖ

4. VšĮ Kėdainių ligoninėje korupcijos prielaidas galima išskirti:

4.1. Socialinės (nepakankamas darbuotojų atlyginimas ir pan.);

4.2. Teisinės (teisės aktų netobulumas, dažnas jų keitimas bei kolizijos; kokybės sistemų ir reglamentų stoka; kontrolės sistemų, teisinių procedūrų ir priemonių netobulumas);

4.3 Institucinės (motyvacinės karjeros sistemos nebuvimas, neišplėtotas vidaus ir išorės auditas; nepakankamai skaidrus sprendimų priėmimo procesas, nesivadovaujama asmeninės atsakomybės principais; trūksta viešumo);

4.4. Struktūrinės (sveikatos sistemos struktūros sudėtingumas ir trūkumai; įdiegtos ne visos priemonės atskirų (viešųjų ir privačių įstaigų) sveikatos sistemos subjektų sąžiningai konkurencijai užtikrinti; nepakankamai skaidrios viešųjų pirkimų procedūros; nepakankamos veiklos apskaitos ir kontrolės sistemos; nepakankamas aprūpinimo informacinėmis technologijomis lygis ir pan.);

4.5. Visuomenės pilietiškumo stokos (visuomenės požiūrio į korupciją neapibrėžtumas ir prieštaringumas; nesipriešinimas korumpuotiems sveikatos sistemos darbuotojams; piliečių pasyvumas antikorupcinei veiklai);

4.6. Išorinių veiksnių: (politinių struktūrų ir interesų grupių įtaka; pacientų pasyvumas antikorupcinei veiklai);

4.7. Specifinės prielaidos (veikla, susijusi su leidimų, nuolaidų, lengvatų ir kitokių papildomų teisių suteikimu ar apribojimu; medicininės paskirties aparatūros ir vaistų ir kt. viešieji pirkimai ir užsakymai, centralizuoti pirkimai; Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšų, biudžetinių lėšų skirstymas sveikatos priežiūros įstaigų restruktūrizavimui, sveikatos programoms vykdyti, Europos Sąjungos finansinės paramos lėšų skirstymas; žemas rotacijos lygis tarp kontroliuojamų objektų ir juos kontroliuojančių pareigūnų, vykdant įstaigos priežiūrą ir kontrolę; vienpusė ar nepakankama informacija sveikatos priežiūros įstaigoje apie teikiamas nemokamas ir mokamas sveikatos priežiūros paslaugas, apie pacientų teises ir galimybes ir t.t.).

III SKYRIUS

GALIMOS KORUPCIJOS SVEIKATOS SISTEMOJE PASEKMĖS

5. Nevykdant veiksmingos ir kryptingos korupcijos prevencijos politikos, korupcijos reiškiniai gali pažeisti visuomeninius santykius sveikatos sistemoje, dėl ko gali:

5.1. Sumažėti šalies sveikatos priežiūros sistemos veiksmingumas, pablogėti teikiamų sveikatos priežiūros paslaugų kokybė;

5.2. Atsirasti socialinė įtampa, kuri mažina pasitikėjimą sveikatos apsaugos priežiūra ir politinį stabilumą;

5.3. Sumažėti pacientų pasitikėjimas Sveikatos apsaugos ministerija, VšĮ Kėdainių ligonine.

5.4. Pablogėti viešojo administravimo kokybė;

5.5. Atsižvelgiant į šias pasekmes ir aiškiai suvokiant korupcijos pasireiškimo galimybes, galima numatyti veiksmingas korupcijos prevencijos programos poveikio priemones.

IV SKYRIUS

APLINKOS ANALIZĖ

6. Atlikus korupcijos tikimybės vertinimą VšĮ Kėdainių ligoninėje, galima išskirti funkcijas, kuriose galima korupcijos pasireiškimo tikimybė:

6.1. Veikla, susijusi su leidimų, nuolaidų, lengvatų ir kitokių papildomų teisių suteikimu ar apribojimu;

6.2. Viešieji pirkimai ir užsakymai;

6.3. Lėšų skirstymas įstaigos restruktūrizavimui, sveikatos programoms vykdyti.

V SKYRIUS

KORUPCIJOS PREVENCIJA

7. Korupcijos prevencija sveikatos sistemoje – galimos korupcijos priežasčių, sąlygų atskleidimas ir šalinimas, įgyvendinant korupcijos prevencijos programos vykdymo priemonių planą, taip pat poveikis sveikatos sistemos darbuotojams, siekiant atgrasinti nuo galimos korupcinio pobūdžio nusikalstamos veikos.

8. Svarbiausi bendrieji korupcijos prevencijos sveikatos sistemoje programos uždaviniai:

8.1. Vykdant Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymą (Žin., 2002, Nr. 57-2297), įpareigoti rengti bei tvirtinti korupcijos prevencijos (kovos su korupcija) įstaigos programas;

8.2. Nustatyti ir šalinti korupcijos prielaidas:

8.2.1. vadovaujantis galiojančiais teisės aktais, nustatyti korupcijos pasireiškimo tikimybę VšĮ Kėdainių ligoninėje ir parengti motyvuotą išvadą;

8.2.2. nustačius korupcijos prielaidas, imtis priemonių joms pašalinti;

8.3. Užtikrinti sveikatos sistemos veiklą reglamentuojančių teisės aktų skaidrumą:

8.3.1. atlikti teisės aktų, reglamentuojančių visuomeninius santykius, kuriuose galima korupcijos pasireiškimo tikimybė, antikorupcinį vertinimą (teisės aktų teminę korupcijos prevencijos analizę), teikti pasiūlymus dėl šių teisės aktų tobulinimo;

8.3.2. kasmet analizuoti iš fizinių ir juridinių asmenų gaunamus skundus (prašymus, pareiškimus ir kt.);

8.3.3. parengti atitinkamų teisės aktų pakeitimų ir papildymų, naujų teisės aktų projektus.

9. Teikti informaciją valstybės tarnautojų ir juridinių asmenų registrams apie VšĮ Kėdainių ligoninės darbuotojų, kurie patraukti administracinėn ar drausminei atsakomybėn už sunkius nusižengimus, susijusius su Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo reikalavimų pažeidimu, padarytus siekiant gauti neteisėtų pajamų ar privilegijų sau ar kitiems asmenims;

10. Rinkti inforn1aciją apie išaiškintus korupcijos atvejus VšĮ Kėdainių ligoninėje. Analizuoti ir, jeigu reikia, suderinus su VšĮ Kėdainių ligoninės direktoriumi paviešinti kitiems įstaigos darbuotojams ir žiniasklaidoje teisės aktų nustatyta tvarka.

11. Teikti informaciją apie įtariamus korupcijos atvejus.

12. Skatinti glaudesni ir aktyvesni sveikatos sistemos institucijų bendradarbiavimą su visuomene, ugdant visuomenės narių pilietinę sąmonę ir nepakantumą negerovėms;

13. Didinti darbuotojų atsakomybę ir atskaitomybę.

14. Bendradarbiauti su Specialiųjų tyrimų tarnyba (toliau – STT), kitomis ministerijomis ir valstybės institucijomis, dalyvaujant įvairiuose dalykiniuose susitikimuose bei keičiantis turima informacija apie taikomas korupcijos prevencijos priemones ir jų veiksmingumą.

15. Specifiniai korupcijos prevencijos sveikatos sistemoje uždaviniai:

15.1. Sukurti skaidrią ir prieinamą sveikatos priežiūros sistemą;

15. 2. Užtikrinti asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo draudžiamiesiems privalomuoju sveikatos draudimu skaidrumą;

15.3. Užtikrinti teikiamų sveikatos priežiūros paslaugų kokybę;

15.4. Užtikrinti korupcijos prevencijos sveikatos sistemoje priemonių taikymą ir tinkamą šios programos priemonių įgyvendinimo administravimą bei kontrolę.

VI SKYRIUS

VISUOMENĖS ĮTRAUKIMAS Į KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMOS ĮGYVENDINIMĄ

16. Norint į Korupcijos prevencijos programą įtraukti visuomenę, reikia:

16.1. Skatinti glaudesnį ir aktyvesnį VšĮ Kėdainių ligoninės bendradarbiavimą su visuomene, ugdant visuomenės narių pilietinę sąmonę ir nepakantumą negerovėms, kad darbuotojai neturėtų galimybių atstovauti tik kokios nors interesų grupės interesams;

16.2. Visus klausimus, susijusius su korupcijos prevencijos įgyvendinimu sveikatos sistemoje, aptarti su visuomeninių organizacijų, valstybės ir savivaldybių pavaldumo sveikatos priežiūros įstaigų profesinių sąjungų, pacientų organizacijų, gydytojų asociacijų ir kt. atstovais, surasti sprendimo būdus ir įgyvendinti juos bendromis jėgomis;

16.3. Ugdyti antikorupcinę kultūrą (visuomenės ir tarp jų sveikatos sistemos darbuotojų antikorupcinis švietimas) VšĮ Kėdainių ligoninėje organizuoti antikorupcinės kultūros ugdymo dienų, savaičių ir mėnesio kampanijas;

16.4. Rengti spaudos konferencijas, skaityti ir skelbti pranešimus. Informuoti visuomenę apie sveikatos sistemoje vykdomą korupcijos prevencijos programą per žiniasklaidą;

16.5. Skatinti sveikatos sistemos darbuotojus bei kitus šalies gyventojus pranešti apie korupcinius teisės pažeidimus (ar mėginimus juos daryti) teikiant sveikatos priežiūros paslaugas. Sudaryti sąlygas telefonu, internetu, anonimiškai pranešti apie korupcinius teisės pažeidimus (ar mėginimą juos daryti). Analizuoti surinktą informaciją iš gyventojų ir teikti pasiūlymus dėl galiojančių teisės aktų tobulinimo, keitimo. Informuoti VšĮ Kėdainių ligoninės direktorių, Specialiųjų tyrimų tarnybą apie galimas korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas;

16.6. Visuomenės anketinės apklausos arba kitais būdais reguliariai vertinti Korupcijos prevencijos programos veiksmingumą.

VII SKYRIUS

KORUPCINIŲ TEISĖS PAŽEIDIMŲ TYRIMAS

17. Siekiant veiksmingo korupcinių teisės pažeidimų tyrimo, būtina:

17.1. Sudaryti sąlygas VšĮ Kėdainių ligoninės darbuotojams, kitiems visuomenės piliečiams anonimiškai pranešti VšĮ .Kėdainių ligoninės vadovybei savo įtarimus dėl galimos personalo korupcinio pobūdžio nusikalstamos veikos;

17.2. Reguliariai tirti skundus, pareiškimus dėl galimų korupcijos atvejų bei vertinti pasiūlymus dėl korupcijos prevencijos. Išsamiai ir objektyviai analizuoti pagristus įtarimus dėl VšĮ Kėdainių ligoninės darbuotojų korupcinio pobūdžio nusikalstamos veikos ir atlikti savo kompetencijos tyrimus;

17.3. Išaiškinus ar pasitvirtinus informacijai apie korupcijos faktą bei esant įtarimui dėl galimos korupcinio pobūdžio nusikalstamos veikos, nustatyta tvarka informuoti įstaigos vadovą ir apie tai pranešti Specialiųjų tyrimų tarnybai;

17.4. Nuolat bendradarbiauti su korupcinius nusikaltimus tiriančia valstybės institucija – Specialiųjų tyrimų tarnyba.

VIII SKYRIUS

KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMOS ĮGYVENDINIMAS VšĮ KĖDAINIŲ LIGONINĖJE

Korupcijos prevencijos programos VšĮ Kėdainių ligoninėje uždaviniams įgyvendinti sudarytas programos priemonių planas:

18. Korupcijos prevencijos tikslai:

18.1. Korupcijos prevencijos VšĮ Kėdainių ligoninės programos tikslas – kryptingos korupcijos prevencijos politikos vykdymas, skaidresnės, veiksmingesnės ir viešesnės VšĮ Kėdainių ligoninės darbuotojų veiklos užtikrinimas;

18.2. Korupcijos prielaidų išaiškinimas ir šalinimas, nes programa pagrista korupcijos prevencijos principais, bendradarbiavimu su visuomene, jos švietimu ir parama bei teisės pažeidimų tyrimu;

18.3. Neišvengiamos atsakomybės už neteisėtus veiksmus principo įgyvendinimas.

18.4. Programoje numatytas priemones sieti su socialinių problemų sprendimu ir visuomenės apsauga nuo esamų ir atsirandančių korupcijos prielaidų sveikatos apsaugos srityje. Visokeriopai ginti visuotinai pripažįstamas žmogaus, kaip paciento, teises ir laisves, sveikatos sistemos darbuotojų teises bei laisves ir nepažeisti nekaltumo prezumpcijos.

19. Pagrindiniai korupcijos prevencijos uždaviniai yra šie:

19.1. Atskleisti VšĮ Kėdainių ligoninėje korupcijos priežastis, sąlygas ir jas šalinti;

19.2. Atgrasinti VšĮ Kėdainių ligoninės darbuotojų nuo korupcinių nusikaltimų darymo;

19.3. Užtikrinti realų ir veiksmingą korupcijos prevencijos teisini reguliavimą;

19.4. Įtraukti i korupcijos prevenciją gyventojus, visuomenines organizacijas;

19.5. Skatinti skaidrų ir atvirą viešųjų paslaugų teikimą VšĮ Kėdainių ligoninėje.

20. Atlikus korupcijos tikimybės vertinimą VšĮ Kėdainių ligoninėje, galima išskirti funkcijas, kuriose galima korupcijos pasireiškimo tikimybė:

20.1. Veikla, susijusi su leidimų. nuolaidų, lengvatų ir kitokių papildomų teisių suteikimu ar apribojimu;

20.2. Viešieji pirkimai ir užsakymai;

20.3. Lėšų skirstymas įstaigos restruktūrizavimui, sveikatos programoms vykdyti.

21. Siekiant užkirsti kelią korupcijai pasireikšti aukščiau išvardintų funkcijų atlikime, numatomos sekančios priemonės.

22. Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro įsakymų vykdymas:

22.1. VšĮ Kėdainių ligoninės direktoriaus įsakymų vykdymą;.

22.2. Vidaus audito organizavimas;

22.3. Atliekama prevencinė, lyginamoji, grįžtamoji kontrolė;

22.4. Bet kokio pobūdžio pranešimų apie galimą korupciją VšĮ Kėdainių ligoninėje analizavimas;

22.5. Visuomenės įtraukimas i korupcijos prevencijos programą per visuomenines informacines priemones;

22.6. Bendradarbiavimas su Specialiųjų tyrimų tarnyba.

________________________________

VšĮ Kėdainių ligoninės korupcijos rizikos ir veiksnių pašalinimo ir mažinimo planas, korupcijos ir tikimybės nustatymas 2019 metų pirmo pusmečio, veiklos sritys ir jose egzistuojantys rizikos veiksniai (čia)

 

Korupcija (čia)

 

Pacientų pareigos (čia)

 

Svarbi informacija pacientams (čia)

 

Nemokamos sveikatos priežiūros paslaugos teikiamos gydymo įstaigose (čia)

 

Mokamoms sveikatos priežiūros paslaugos (čia)